Báo cáo tài chính gian dối, XNK Thủy sản An Giang bị phạt 155 triệu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Công ty CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 155 triệu đồng do chậm công bố thông tin và thông tin sai lệch về số liệu.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF) do vi phạm công bố thông tin không đúng hạn nhiều lần và công bố thông tin sai lệch.
 
Cụ thể, AGF bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).
Nguyên nhân là AGF đã có hành vi vi phạm hành chính; công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật với các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2017; BCTC kiểm toán năm 2017; công văn số 05CV/CPTS ngày 30/01/2018 về giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán BCTC; BCTC Quý I/2018; Báo cáo thường niên năm 2017.
Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Thêm vào đó, AGF bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Lý do là AGF đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Ngày 23/10/2017, Công ty CBTT BCTC Quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017, theo đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế là 4,120 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là 99,131 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngày 17/01/2018, AGF đã có BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 – 30/9/2017 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán), theo đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là âm 187,329 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là âm 92,323 tỷ đồng.
BCTC Quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017 và BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 – 30/9/2017 của Công ty có sai lệch về số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán, gồm các chỉ tiêu chính sau: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Doanh thu bán hàng, Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Như vậy, AGF đã công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại BCTC quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017.
AGF bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung CBTT sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.
AGF đã rơi vào diện kiểm soát đặc biệt từ 7/3/2018 do vi phạm các quy định về CBTT trên thị trường.
Theo VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)