TRÍ THỨC TOÀN CẦU

Tập hợp những bài viết về trí thức, các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới nhằm cung cấp các thông tin thời sự, công nghệ mới nhất... 

Konrad Lorenz: Người tiên phong nghiên cứu hành vi của động vật

Konrad Lorenz: Người tiên phong nghiên cứu hành vi của động vật

Khám phá của nhà khoa học người Áo Konrad Lorenz là nền tảng để tìm hiểu mối liên hệ giữa hành vi và bản năng của các loài động vật với hoạt động của con người trong đời sống xã hội.