Quân sự Việt Nam

Tin tức, hình ảnh, phân tích vũ khí, khí tài Quân đội Nhân dân Việt Nam đang sử dụng trong biên chế. Các dự án vũ khí, khí tài mới Việt Nam đang quan tâm.