CLB TÌNH NGƯỜI TRUYỀN BÁ MÊ TÍN

CẬP NHẬT NHANH VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT THÔNG TIN VỀ VIỆC CLB TÌNH NGƯỜI TRUYỀN BÁ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN

"CLB Tình người khuyên người dân bán bớt tài sản, ít quan tâm chồng con"

"CLB Tình người khuyên người dân bán bớt tài sản, ít quan tâm chồng con"

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, CLB "Tình người" cóp nhặt giáo lý mang màu sắc mê tín dị đoan, khuyên người ta đi theo "phải bán bớt tài sản, bán bớt bất động sản, ít quan tâm đến chồng con hơn".