Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa 2015 chuyên KHTN

(Kiến Thức) - Nhiều tỉnh thành vừa tổ chức thi thử THPT quốc gia 2015 các môn. Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa do THPT chuyên KHTN HN đưa ra.

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015. 
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là.
A. 7,66 gam. B. 7,78gam. C. 8,25 gam. D. 7,72 gam.
Câu 2: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein , hiện tượng quan sát được l
A. Dung dịch không màu chuyển thành hồng.
B. Dung dịch không màu chuyển thành xanh.
C. Dung dịch luôn không màu.
D. Dung dịch luôn màu hồng.
Câu 3: Phân biệt dung dịch: H2N − CH2 − CH2COOH , CH3COOH , C2H5 − NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là.
A. Natri kim loại. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D. Quỳ tím.
Câu 4: Đốt cháy một rượu X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Rượu X đã cho là.
A. Rượu etylic. B. Glyxerol. C. Etylenglycol. D. Rượu metylic.
Câu 5: Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O6, C4H10, C2H5Cl. Số chất có thể điều chế trược tiếp axit axetic ( bằng 1 phản ứng ) là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6: Hấp thụ 3,36 lít CO2 vào 200,0 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch banđầu là.
A. 0,70M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,60M.
De thi thu THPT quoc gia mon Hoa 2015 chuyen KHTN
 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa do trường THPT chuyên KHTN Hà Nội đưa ra đang được đông đảo thí sinh tham khảo. Ảnh minh họa. 
Câu 7: Đun nóng 3,42 gam mantozo trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản ứng, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozo là.
A. 69,27%. B. 87,5%. C. .62,5%. D. 75,0%.
Câu 8 : Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl ?
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 9: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 3,12 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,45gam chất rắn Z và dung dịch chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là.
A. 0,64. B. 1,28. C. 1,92. D. 1,6.
Câu 10: Một rượu đơn chức X có % khối lượng oxi trong phân tử là 50%. Chất X được điều chế trực tiếp từ anđehit Y. Công thức của Y là:
A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3OH . D. CH3OCH3
Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B ( đều có hóa trị không đổi ). Chia X thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứ HCl và H2SO4, thu được 3,36 lít H2( đktc )
Phần 2: Hòa tan hết trong HNO3 loãng thu được V lít ( đktc) khí NO. Giá trị của V là
A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 5,6.
Câu 12: Trung hòa 4,2 gam chất béo X, cần 3 ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số axit của chất béo X bằng:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 13: Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do
A. Chứa chủ yếu gốc axit béo no.
B. Chứa chủ yếu gốc axit béo không no.
C. Trong phân tử có gốc glixerol.
D. Chứa axit béo tự do.
Câu 14 : Cho 10 ml rượu etylic 920( khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 gam/ml ) tác dụng hết với Na thì thể tích khí sinh ra là.
A. 1,12 lít. B. 1,68 lít. C. 1,792 lít. D. 2,285 lít.
Câu 15: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn; 0,05 mol Cu; 0,3 mol Fe trong dung dịch HNO3. Sau khi các kim loại tan hết thu được dung dịch không chứa NH4NO3 và khí NO là sản phẩm khử duy nhất, Số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là:
A. 1,25 mol. B. 1,2 mol. C. 1,6 mol. D. 1,8 mol.
Câu 16: Hợp chất X (C9H8O2) có vòng benzen. Biết X tách dụng dễ dàng với dung dịch brom thu được chất Y có công thức phân tử C9H8O2Br2 . Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO3thu được muối Z có công thức phân tử C9H7O2Na. Số chất thỏa mãn tính chất X là :
A. 3 chất. B. 6 chất. C. 4 chất. D. 5 chất.
Câu 17: Cho khí H2S tác dụng lần lượt với: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO4/H+, khi oxi dư đun nóng, đung dịch F eCl3 , dung dịch ZnCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng là:
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 18: Chất X có CTPT là CxHyCl. Trong X, clo chiếm 46,6% vể khối lượng. Số đồng phân của X là:
A. 2 chất. B. 3 chất. C. 4 chất. D. 5 chất.
Câu 19: Hidrocacbon X (C6H12) khi tác dụng với HBr chỉ tạo ra 1 dẫn chất monobrom duy nhất. Số chất thoản mãn tính chất trên của X là:
A. 4 chất. B. 3 chất. C. 2 chất. D. 1 chất.
Câu 20: Hợp chất C2H6O2 có thể là :
A. Rượu no 2 chức. B. Andehit no 2 chức.
C. Este no đơn chức. D. axit no đơn chức.
Câu 21: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 đốt nóng. Sau phản ứng thấy còn lại 14,14 gam chất rắn. Khí ra khỏi ống sứ được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH )2 dư thu được 16 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 18,82. B. 19,26. C. 16,7. D. 17,6.
Câu 22: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng cách
A. điện phân dung dịch AlCl3
B. điện phân nóng chảy Al2O3
C. điện phân nóng chảy AlCl3
D. dùng C khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.
Câu 23: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.
A. Toluen. B. Stiren. C. Caprolactam. D. Acrilonitrin.
Câu 24: Cho Ba vào các dung dịch dư riêng biệt sau đây: NaHCO3 ; CuSO4; (NH4)2CO3 ; NaNO3;MgCl2; KCl. Số dung dịch tạo kết tủa là :
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 25: Điện phân 500ml dung dịch NaCl 2M ( d=1,1 g/mL ) có màng ngăn xốp đến khi ở cực dương thu được 17,92 lít khi thì ngừng điện phân. Nồng độ % cả chất còn lại trong dung dịch sau điện phân bằng.
A. 7,55%. B. 7,95%. C. 8,15%. D. 8,55%.
Câu 26: Cho 13,0 gam bột Zn vào dung dịch có chứa 0,1 mol F e(NO3)3; 0,1 mol Cu(NO3)2và 0,1 mol AgNO3 Khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng
A. 17,20 gam. B. 14,00 gam. C. 19,07 gam. D. 16,40 gam.
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHy COOH và (COOH )2 thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2 . Mặt khác, cũng 29,6 gam X khi tác dụng với lượng dư NaHCO3 thu được 0,5 mol CO2 Giá trị của m là:
A. 44 gam. B. 22 gam. C. 11 gam. D. 33 gam.
Câu 28: Nhiệt phân lần lượt các chất sau: (NH4)2Cr2O7, CaCO3 , Cu(NO3)2, KMnO4, Mg (OH )2,AgNO3, NH4Cl. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 29: Hoàn toan a mol Fe trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X và 12,32 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất Cô cạn dung dịch X thu được 75,2 gam muối khan Giá trị của a là:
A. 0,4. B. 0,6. C. 0,3. D. 0,5.
Câu 30: Khi cho ester X đơn chức tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 9,52 gam natri formiat và 8,4 gam rượu. Vậy X là :
A. Metyl formiat. B. Etyl formiat. C. Propyl formiat. D. Butyl formiat.
Câu 31: Hoàn tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 mL dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1 M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 2M cần thêm vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là:
A. 40 ml. B. 60 ml. C. 80 ml. D. 30 ml.
Câu 32: Có 5 dung dịch riêng biệt, đựng trong các lọ mất nhãn là Ba(NO3)2, NH4NO3,NH4HSO4, NaOH,K2CO3 . Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên ?
A. 2 dung dịch. B. 3 dung dịch. C. 4 dung dịch. D. 5 dung dịch.
Câu 33: Biết A là một α− aminoacid chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm carboxyl. Cho 10,68 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 15,06 gam muối. Vậy A có thể là:
A. Caprolactam. B. Alanin. C. Glycin. D. Acid glutamic.
Câu 34: Cho các chất FeS, Cu2S, F eSO4, H2S, Ag, F e, KMnO4, Na2SO3, F e(OH )2. Số chất có thểphản ứng với H2SO4 đặc nóng tạo khí SO2 là:
A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.
Câu 35: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 80 gam muối khan và 2,24 lít SO2 (đktc). Vậy số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là:
A. 0,9 mol. B. 0,7 mol. C. 0,5 mol. D. 0,8 mol.
Câu 36: Cho m gam KOH vào 2 lít dung dịch KHCO3 a mol/l thu được 2 lít dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với BaCl2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Mặt khác, cho phần 2 vào dung dịch CaCl2 dư rồi đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa.
Giá trị của m và a lần lượt là:
A. 8,96g và 0,12M. B. 5,6g và 0,04M.
C. 4,48g và 0,06M. D. 5,04g và 0,07M.
Câu 37: Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.
Câu 38: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4; 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung nóng X trong bình kín có Ni xúc tác sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Biết Y phản ứng vừa đủ với 100 mL dung dịchBr2 a M. Giá trị của a là:
A. 3. B. 2,5. C. 2. D. 5.
Câu 39: Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4,Mg(NO3)2, Al ?
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 40: Cho 3,52 gam chất A (C4H8O2) tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 4,08 gam chất rắn. Công thức của A là:
A. C3H7COOH . B. HCOOC3H7.
C. C2H5COOCH3 . D. CH3COOC2H5
Câu 41: Biết rằng A là dung dịch NaOH có pH = 12 và B là dung dịch H2SO4 có pH=2. Để phản ứng vừa đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và V2 là:
A. V1 = V2 B. V1= 2V2. C. V2= 2V1. D. V2= 10V1.
Câu 42: Trong số các chất cho dưới đây, chát nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. C2H5OH . B. CH3CHO. C. CH3OCH3 . D. CH3COOH .
Câu 43: Từ 1 kg CaCO3 điều chế được bao nhiêu lít C3H8 (đktc), biết rằng quá trình điều chế tiến hành theo sơ đồ sau:
H=90% H=75% H=60% H=80% H=95%
CaCO3−−−−→ CaO −−−−→ C2H2−−−−→ C4H4−−−−→ C4H10−−−−→ C3H8
A. V = 34, 47l. B. V = 36, 6 l. C. V = 48, 8 l. D. V = 68, 95 l.
Câu 44: Tốc độ của phản ứng A + B C sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 250C lên 550C , biết rằng khi tăng nhiệt độ lên 100C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần:
A. 9 lần. B. 12 lần. C. 27 lần. D. 6 lần.
Câu 45: Đốt cháy 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng O2 thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dung dịch có chứa 72 gam muối sulfat khan. Giá trị của m là:
A. 25,6 gam. B. 28,8 gam. C. 27,2 gam. D. 26,4 gam.
Câu 46: Đun nóng hợp chất hữu cơ X (CH6O3N2) với NaOH thu được 2,24 lít khí Y có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là :
A. 8,2 gam. B. 8,5 gam. C. 6,8 gam. D. 8,3 gam.
Câu 47: Cho 6,9 gam Na vào dung dịch HCl thu được dung dịch X có chứa 14,59 gam chất tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:
A. 38,65 gam. B. 37,58 gam. C. 40,76 gam. D. 39,20 gam.
Câu 48: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3,Ca(OH )2,H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số trường hợp phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 49: Nung nóng etan ở nhiệt độ cao với chất xúc tác thích hợp thu được một hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và H2. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với etan là 0,4. Nếu cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dungdịch Br2 dư thì số mol Br2 đã phản ứng là:
A. 0,24 mol. B. 0,16 mol. C. 0,60 mol. D. 0,32 mol.
Câu 50: Cho hỗn hợp X (C3H6O2 và Y (C2H4O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 rượu. Vậy:
A. X là acid, Y là ester. B. X là ester, Y là acid.
C. X,Y đều là acid. D. X,Y đều là ester.
Minh Hiếu (Nguồn: THPT chuyên KHTN)

Bình luận(0)