Khẩn trương thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Hà Nội

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 297/TB-VP về tình hình triển khai thực hiện quyết định của Thành phố về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Theo đó, về công tác nhân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội cân đối sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số Chi nhánh theo nguyên tắc điều động, luân chuyển, không tăng thêm số lượng lãnh đạo cho đến khi có Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Khan truong thanh lap Trung tam Phat trien quy dat tai Ha Noi
Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất. 
Đối với xử lý chuyển tiếp các dự án GPMB tạo quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư, dự án đấu giá quyền sử dụng đất đang thực hiện dở dang khi thực hiện việc bàn giao các Trung tâm từ các quận, huyện, thị xã về Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp dự án đã có quyết định thu hồi đất thì cho phép các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt và được kế thừa các quyền lợi, nghĩa vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất (trước đây) có liên quan đến dự án. UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo toàn diện về công tác GPMB (bố trí nguồn vốn, tiến độ, trình tự, thủ tục, phê duyệt phương án).
Trường hợp dự án chưa có quyết định thu hồi đất, đang thực hiện chuẩn bị đầu tư thì chuyển giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội là chủ đầu tư trực tiếp thực hiện hoặc giao cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã thực hiện.
Đồng thời, giao UBND các quận, huyện, thị xã, Sở KH&ĐT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất làm thủ tục điều chỉnh tên chủ đầu tư theo quy định, trong đó, đề xuất cụ thể phương án chuyển giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội làm chủ đầu tư hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện Dự án và việc Chi nhánh thực hiện dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư thông qua hợp đồng kinh tế, báo cáo UBND TP trước ngày 15/10/2015.
Đối với các dự án không thuộc các trường hợp trên: Giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo GPMB TP, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND TP điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, báo cáo UBND TP trước ngày 10/10/2015.
Trong thời gian làm thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, UBND thành phố chỉ đạo các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nốt các nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã (trước đây); Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm giao dịch và phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Ban chỉ đạo GPMB TP).
Đối với các dự án do các Ban quản lý dự án, Ban Bồi thường GPMB quận, huyện, thị xã đang thực hiện được giao thực hiện thì xử lý theo nguyên tắc sau: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất thì các Ban quản lý dự án, Ban Bồi thường GPMB quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện theo quyết định.
Trường hợp dự án chưa có quyết định thu hồi đất, đang thực hiện chuẩn bị đầu tư thì làm thủ tục chuyển giao nhiệm vụ về cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội hoặc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất (theo ủy quyền của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội) thực hiện xong trước ngày 31/10/2015.
UBND TP yêu cầu Ban chỉ đạo GPMB TP khẩn trương báo cáo UBND TP quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Trong thời gian chưa quyết định bổ sung, sửa đổi yêu cầu các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đúng Quyết định số 23/2014/QĐ- UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP và các nội dung chỉ đạo trên.

Minh Hiếu

Bình luận(0)