Nghĩ về nhân duyên và nhân quả

Nghĩ về nhân duyên và nhân quả

Rất nhiều điều đến từ các mối quan hệ của chúng ta, mà mối quan hệ thì bắt đầu từ nhân duyên gặp gỡ.