Chùa Kỳ Quang 2 để hũ tro cốt vào xó nhà

Cập nhật tất cả thông tin mới nhất vụ Chùa Kỳ Quang 2 để hũ tro cốt vào xó nhà

Tắm Phật gột rửa thân tâm phiền não

Tắm Phật gột rửa thân tâm phiền não

Các Phật tử sắp thành hàng dọc, vừa tụng kệ chú tắm Phật vừa tiến đến trước tượng Phật, múc một muỗng nước chế lên tượng Phật.