Tập đoàn Bảo Việt có Tổng giám đốc mới

(Kiến Thức) - Ông Trần Trọng Phúc sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt thay bà Nguyễn Thị Phúc Lâm.

Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt sáng nay (24/4) đã phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Trên cương vị mới, ông Phúc cam kết thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị và triển khai chiến lược phát triển Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; phát huy tiềm lực tài chính và lợi thế mà Bảo Việt gây dựng được trong gần 50 năm qua nhằm thực hiện sứ mệnh “bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

 Ông Trần Trọng Phúc được bầu làm Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ông Phúc là cử nhân kinh tế, đại học Kinh tế Các Mác - Sophia, Bungaria và là Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học Quản trị kinh doanh Touro, Mỹ.

Ông Phúc là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2007. Hiện ông đang là thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

Ông Trần Trọng Phúc nắm giữ chức vụ quan trọng này thay bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/6/2013. Trên cương vị Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, bà Lâm đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Bảo Việt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, ngân hàng; triển khai công tác cổ phần hóa, phát triển Bảo Việt theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con; hợp tác với cổ đông chiến lược nước ngoài HSBC và Sumitomo Life...

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Charles Bernard Gregory, đại diện HSBC Insurance và bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm ông Kono Shinzo và ông Yukihira Yoshiharu (đại diện Sumitomo Life), nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 9 thành viên. 

Đại hội đã bầu ông Yagi Nobuyuki, đại diện Sumitomo Life, vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay thế ông Lui Ho Yin Danny, đại diện của HSBC Insurance từ nhiệm.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, thành lập năm 1965, là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. 

Năm 2012, Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và tiếp tục duy trì phát triển ổn định, vững chắc với kết quả kinh doanh khả quan của Công ty Mẹ với tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, hoàn thành 104,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.082 tỷ đồng tăng trưởng 19,7%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%. Chi trả cổ tức 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu) vượt 25% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao là 12%, tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 94,4% lợi nhuận thực hiện sau thuế. Tại ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu được tăng lên mức 11.464 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; Tổng tài sản đạt 12.697 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2011.

Trong năm 2013, Bảo Việt tập trung triển khai trong toàn Tập đoàn các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu: 

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2012.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ Công ty Mẹ đạt 16,2%. Với tỷ suất lợi nhuận trên, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến mức chia cổ tức cho các cổ đông là 15%.

Diên Lệ

Bình luận(0)