Lai Châu: Đề nghị miễn nhiệm, thu hồi quyết định tuyển dụng công chức

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh Lai Châu thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng công chức, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó… tại các cơ quan hành chính của UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 1/1/2014 - 31/12/2016. Theo đó, bên cạnh những mặt làm được, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của UBND tỉnh Lai Châu.
Lai Chau: De nghi mien nhiem, thu hoi quyet dinh tuyen dung cong chuc
 Trụ sở khu nhà hợp khối các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Nguồn ảnh: Báo Lai Châu.
Nhiều tồn tại, sai sót trong xét tuyển, bổ nhiệm, quản lý công chức
Kết quả thanh tra về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, về cơ bản, công tác quản lý biên chế, công chức được UBND tỉnh Lai Châu và các cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, còn một số phòng chuyên môn của UBND cấp huyện còn sử dụng 219 viên chức để làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Một số cơ quan đơn vị chưa xây dựng đề án tinh giản biên chế.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đánh giá về việc thực hiện các quy định tuyển dụng công chức trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2015 về cơ bản theo quy định.
“Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyển còn có tồn tại hạn chế. Chẳng hạn như thời gian nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức không đủ 30 ngày; Hội đồng tuyển dụng công chức vận dụng chính sách thu hút của tỉnh để miễn thi môn kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học cho 15 thí sinh, trong đó có 8 thí sinh trúng tuyển. Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Lai Châu quyết định xét tuyển từ viên chức thành công chức đối với 9 trường hợp và xét tuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện 1 trường hợp.
Đa số các trường hợp được xét tuyển đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, một viên chức được xét tuyển không đủ 60 tháng làm công việc theo yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển. Đến thời điểm thanh tra, các công chức được tiếp nhận không qua thi đã được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng một số trường hợp chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Ngoài ra, giai đoạn từ 2014 đến hết 2016, tỉnh quyết định tuyển dụng vào công chức 33 trường hợp theo hệ cử tuyển. Có 19 trường hợp được tuyển dụng sau ngày 6/7/2015 không thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định 49 về chế độ cử tuyển vào các cơ quan giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kết luận việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý còn một số trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.
“Có 13 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức; 1 trường hợp đang là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng cấp huyện”, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết.
Về việc thực hiện số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, quá trình thanh tra cho thấy: “Có 3 phòng chuyên môn của 2 đon vị cấp sở có số cấp phó vượt so với quy định của UBND tỉnh và đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.
Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm các trường hợp không đảm bảo điều kiện
Từ những kết luận trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó…
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với 8 trường hợp được tuyển dụng thông qua kỳ thi tuyển công chức nhưng không có đủ bài thi theo quy định; tuyển dụng không qua thi đối với 1 trường hợp không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đại học; tuyển dụng vào công chức đối với 19 trường hợp cử tuyển vào công chức không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức.
Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Lai Châu miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm; chuyển ngạch cho 13 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đang giữ ngạch viên chức; thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với một viên chức chưa được xét chuyển thành công chức; sắp xếp lại số lượng cấp phó của 3 phòng thuộc 2 đơn vị theo đúng quy định; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

Bình luận(0)