Vinh danh trí thức 2022: CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Liên tục các năm từ 2011 đến 2021, CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban chấp Hành, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày sinh: 13/02/1971
Thành tích đạt được
Tích cực tham gia tham mưu xây dựng Báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnhcủa tỉnh;
Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi để các trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ được học tập, đào tạo, bồi dưỡng, giao lưu, hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tham mưu, đề xuất xây dựng nội quy, quy chế, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự; công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch; công tác tiền lương và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Liên hiệp Hội; tham mưu ban hành các văn bản và làm các báo cáo liên quan đến nội dung công tác tài chính, ngân sách của đơn vị, về kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời.
Vinh danh tri thuc 2022: CN. Nguyen Thi Hong Hanh
Chân dung CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Tham gia 05 đề tài cấp tỉnh, cấp hội và cấp Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì; tham gia triển khai các nhiệm vụ phổ biến kiến khoa học và công nghệ do Liên hiệp Hội Việt Nam giao trong nhiều năm.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Liên tục các năm từ 2011 đến 2021 được Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhận xét, đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Được tặng các Bằng khen:
+Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2010-2015 (Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi);
+Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 – 2016 (Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi);
+Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh (Quyết định số 480/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam);
+Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quyết định số 99/QĐ-LHHVN ngày 16/02/2017 của Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam);
+Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm 2015-2020 (Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi);
+Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020-2021 (Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020-2021)
- Có 04 sáng kiếnđã được công nhận của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi(Quyết định số 390/QĐ-LHH ngày 06/12/2017; Quyết định số 449/QĐ-LHH ngày 20/12/2019;Quyết định số 454/QĐ-LHH ngày 25/12/2020;Quyết định số 479/QĐ-LHH ngày 27/12/2021).
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)