Mạng internet

Tin tức cập nhật về mạng internet, thủ thuật sử dụng mạng internet.

Công ty đằng sau kênh Hưng Troll, Bà Tân Vlog

Công ty đằng sau kênh Hưng Troll, Bà Tân Vlog

Phá nhà hàng xóm, đốt tóc, truyền bá mê tín dị đoan... là nội dung trong nhiều kênh thuộc quản lý của network Điền Quân, công ty đứng sau kênh của Hưng Troll, Bà Tân Vlogs.