Hội Nghị Trung Ương 6

Cập nhật thông tin về Hội nghị Trung ương 6; Diễn biến Hội nghị Trung ương 6; Chi tiết việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị được Hội nghị thông qua. 

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và bế mạc.

Trung ương thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Trung ương thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2018 là nội dung lớn được Hội nghị...