Hoàng Anh Gia Lai

Thông tin cập nhật về tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; kế hoạch phát triển HAGL cũng như tình hình tài chính năm 2016 của tập đoàn của đại gia Đoàn Nguyên Đức.