Đàn Tế Cổ Xưa Của Kinh Thành Huế

Đàn tế cổ xưa ở kinh thành Huế có gì đặc biệt? Đàn tế thần đất và thần lúa của triều Nguyễn ở Huế được xây dựng ra sao? Bên trong các đàn tế cổ có gì?