CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT THÔNG TIN CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC, CHÍNH TRỊ VIỆT NAM...

Không làm mất rừng và suy thoái đất

Không làm mất rừng và suy thoái đất

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030.