Bảo vệ Grand Plaza đuổi người trú mưa

Thông tin mới và cập nhật về vụ "Bảo vệ Grand Plaza đuổi người trú mưa".