S-500 chưa là gì, Nga bắt đầu lộ S-600, S-700 “có thể kiểm soát cả hành tinh“

S-500 chưa là gì, Nga bắt đầu lộ S-600, S-700 “có thể kiểm soát cả hành tinh“

Dường như trong biên chế lực lượng vũ trang Nga không chỉ có các hệ thống S-300 và S-400, mà còn có cả S-500, S-600 và S-700 đang phục vụ. Hệ thống cuối cùng mà chính trị gia Nga đề cập đến "có thể kiểm soát toàn bộ hành tinh"...