3 kiểu người tự chuốc hết muộn phiền, bế tắc

3 kiểu người tự chuốc hết muộn phiền, bế tắc

Lòng tham của con người là vô cùng nếu không biết đủ thì cứ mải miết đi tìm. Đối với nhu cầu và khát vọng của con người thì cuộc sống này dường như chẳng bao giờ có sự đầy đủ cả