HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Tổng Bí thư: Xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư: Xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.