Hãng Phim Truyện Việt Nam

Việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam hiện đang gây nhiều tranh cãi. Thông tin mới vụ các nghệ sĩ đấu tranh bảo vệ Hãng phim truyện Việt Nam.