Giá USD

Thông tin thị trường về giá USD, diễn biến tăng giảm của giá đồng bạc Mỹ, xu hướng thị trường đối với tiền USD.