Công ty Vĩnh Hưng/Vimedimex làm đường đổi đất vàng

Cập nhật thông tin vụ việc Công ty Vĩnh Hưng/Vimedimex được giao làm 1,6 km đường để đổi đất vàng Hà Nội; Chi tiết hồ sơ Công ty Vimedimex và thương hiệu bất động sản Vimefulland.

Công ty Vĩnh Hưng làm đường đổi đất vàng: Tin sốc về cổ đông Vimedimex

Công ty Vĩnh Hưng làm đường đổi đất vàng: Tin sốc về cổ đông Vimedimex

Trong việc góp vốn vào Vĩnh Hưng - công ty được giao làm 1,6km đường đổi lấy 60 ha đất vàng Hà Nội - Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex chiếm tới 67,27% cổ phần. 3 cổ đông cá nhân còn lại cũng liên quan đến doanh nghiệp này.