CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Chân dung tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chân dung tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.