70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến

Thông tin nhân vật giá trị, chính xác về sự kiện 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946-19/12/2016.