Truyền hình An Viên tuyển Kế toán trưởng, chuyên viên tài chính

(Kiến Thức) - Truyền hình An Viên đang có nhu cầu tuyển dụng 1 kế toán tổng hợp, 1 trưởng nhóm kiểm toán nội bộ, 2 kế toán trưởng, 1 chuyên viên tài chính ngân hàng.

1 Kế toán tổng hợp làm việc tại TP.HCM

Mô tả công việc:

• Kiểm soát công việc hạch toán chi tiết của các kế toán viên. Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lý của các bút toán hạch toán của kế toán viên một cách thường xuyên.

• Rà soát tổng hợp các tài khoản kế toán trước khi khóa sổ. Định kỳ đối chiếu, rà soát các số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Đối chiếu tổng hợp, xác nhận, kiểm tra các số liệu kế toán. Rà soát việc thực hiện hạch toán các nghiệp vụ theo định kỳ và các nghiệp vụ đặc thù. Tổng hợp, kết chuyển các số liệu cuối kỳ.

• Rà soát và lập các báo cáo tài chính - quản trị/các báo cáo nội bộ. Rà soát và lập các báo cáo tài chính, trình KTT xem xét và phê duyệt. Rà soát và lập các báo cáo quản trị, báo cáo nội bộ theo phân công.

• Rà soát các báo cáo thuế. Rà soát số liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán trên sổ kế toán với các báo cáo thuế. Lập các báo cáo thuế có tính tổng hợp (như báo cáo thuế TNDN…).

• Hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện các công việc tổng hợp, báo cáo theo phân công.

 

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, thuộc các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng. 
- Có kiến thức tốt về kế toán, thuế
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, trong đó có ít nhất 2 năm làm Kế toán tổng hợp.
- Đã đảm nhận công việc kế toán tổng hợp hoặc trưởng nhóm kế toán

Thu nhập: Từ 8 – 15 triệu/tháng tùy theo năng lực

1 Trưởng nhóm Kiểm toán Nội bộ làm việc tại Hà Nội

Mô tả công việc:

• Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán hàng tháng – quý để trình lãnh đạo công ty thông qua. Đánh giá các rủi ro và lập kế hoạch tổng thể cho công tác kiểm soát đối với các mảng hoạt động và các đơn vị trực thuộc. Lên kế hoạch kiểm toán cho các đơn vị và trình ban lãnh đạo phê duyệt.

• Thực hiện các thủ tục kiểm soát cần thiết nhằm đạt được sự đảm bảo hợp lý về số liệu và tính tuân thủ đối với quy định, loại trừ các rủi ro, bao gồm cả các gian lận và sai sót phát sinh trong quá trình hoạt động theo các mục tiêu cụ thể: Tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm toán định kỳ và thường xuyên theo kế hoạch đối với các hoạt động của các đơn vị/bộ phận; Theo dõi quá trình thực hiện các thủ tục kiểm soát đã đặt ra; Kiểm soát thường xuyên đối với các số liệu, báo cáo trong hệ thống; Đưa ra đánh giá về tính tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị/bộ phận;

(a) Kiểm toán số liệu tài chính;  
(b) Kiểm toán tính tuân thủ đối với các quy định nội bộ và quy định của nhà nước;  
(c) Kiểm toán tính hiệu quả của các hoạt động; và 
(d) Đề xuất các ý kiến tư vấn để nâng cao hiệu quả hoạt động.

• Đánh giá độc lập và tham mưu cho Ban điều hành để nâng cao tính hiệu quả của các bộ phận; Đưa ra đánh giá về tính tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị/bộ phận sau khi thực hiện kiểm toán; Đề xuất các biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị / bộ phận; Báo cáo, tham mưu cho Ban điều hành về các phương án kiểm soát tổng thể đối với hệ thống và các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và hoạt động.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, thuộc các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán. 
- Có kiến thức tốt về kiểm toán, kế toán, thuế
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công tác kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ;
- Có kinh nghiệm trong việc lập và thực hiện các kế hoạch kiểm toán
- Đã đảm nhận công việc trưởng nhóm kiểm toán / trưởng nhóm kiểm toán nội bộ
- Ưu tiên có các chứng chỉ CPA, ACCA.

Thu nhập: Từ 15 – 30 triệu/tháng tùy theo năng lực

2 Kế toán trưởng làm việc tại Hà Nội hoặc TP.HCM

Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán – thuế - báo cáo. Đầu mối làm việc với các đơn vị nội bộ và bên ngoài liên quan đến công tác kế toán, cơ quan thuế và các đơn vị kiểm tra tài chính khác của Công ty. Rà soát và kiểm soát báo cáo trước khi trình lãnh đạo phê duyệt/gửi các cơ quan liên quan. Rà soát và ký duyệt tờ khai thuế, quyết toán thuế theo định kỳ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt và gửi tới cơ quan thuế. Chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị ... theo tháng, quý, năm của Công ty. Kiểm tra và phê duyệt toàn bộ chứng từ kế toán do các kế toán viên lập. Lập – quản lý – rà soát các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi tiêu tháng – quý - năm. Quản lý nhân sự trong bộ phận

• Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán - kế hoạch thanh toán. Ký xác nhận kiểm tra chứng từ kế toán trước khi trình lãnh đạo ký duyệt. Rà soát chi tiết việc lập và thực hiện các kế hoạch thanh toán chi tiết hàng tuần, tháng. Kiểm soát tình hình & tiến độ thực hiện của các khoản thu - chi.

• Tham gia lập và kiểm soát kế hoạch tài chính – kế hoạch hoạt động. Tham gia lập các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động để trình lãnh đạo phê duyệt. Kiểm soát giữa tình hình thực hiện thực tế với các kế hoạch/định mức. Tổng hợp tình hình thực hiện chi hàng tháng/quý giữa kế hoạch và thực tế. 

• Chịu trách nhiệm tổ chức, duy trì hoạt động của phòng kế toán. Phân công công việc cho các kế toán viên trong phòng. Kiểm soát công việc và tiến độ công việc đã phân bổ. Đánh giá hiệu quả và chất lượng thực hiện công việc của các kế toán viên. Đề xuất các phương án thay thế, bổ sung, luân chuyển nhân sự kế toán. Xây dựng, điều chỉnh các hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán trong công ty.

• Phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình thực hiện 
Phối hợp với bộ phận nhân sự trong việc tính và chi trả lương cho người lao động và quyết toán các nghĩa vụ liên quan (thuế TNCN, BH). Phối hợp với các bộ phận thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản định kỳ. Phối hợp & hỗ trợ các bộ phận khác giải quyết các vấn đề liên quan đến các thủ tục kế toán.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, thuộc các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng. 
- Có kiến thức tốt về kế toán, thuế
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, trong đó có ít nhất 3 năm làm Kế toán trưởng.
- Đã đảm nhận công việc kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp khác
- Có chứng chỉ kế toán trưởng , ưu tiên có các chứng chỉ CPA, ACCA.

Thu nhập: Từ 15 – 30 triệu/tháng tùy theo năng lực

1 Chuyên viên Tài chính ngân hàng làm việc tại Hà Nội

Mô tả công việc:

• Phân tích các chỉ số tài chính hoạt động và dòng tiền của doanh nghiệp. Thu thập thông tin tài chính hoạt động của hệ thống và lập báo cáo đánh giá về dòng tiền, các chỉ số hoạt động và đưa ra các cảnh báo cần thiết nếu có;

• Phân tích các cơ hội đầu tư, phân tích tài chính dự án, định giá cổ phần - xác định giá trị doanh nghiệp. Lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ngân hàng, các đối tác đầu tư về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh.

• Tham gia các công việc nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư. Phân tích thị trường, đánh giá về các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của công ty, đưa ra các khuyến nghị;

• Tham gia các công việc về thu xếp vốn đầu tư, làm việc các ngân hàng và các đối tác đầu tư. Tham gia các công việc nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư. Xây dựng các tài liệu, hồ sơ vay vốn, hồ sơ mời đầu tư để làm việc với ngân hàng và đối tác đầu tư. Tham gia các công việc về thu xếp vốn đầu tư, làm việc các ngân hàng và các đối tác đầu tư. Xây dựng các tài liệu, hồ sơ vay vốn, hồ sơ mời đầu tư để làm việc với ngân hàng và đối tác đầu tư. Tổng hợp thông tin , lập các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo khác cần thiết để làm việc với các đối tác.

• Chuẩn bị các tài liệu – báo cáo phân tích khác, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, thuộc các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, đầu tư, quản trị kinh doanh  
- Có kiến thức tốt về luật áp dụng trong ngành tài chính, có hiểu biết về kế toán quản trị và có kỹ năng phân tích tài chính, định giá doanh nghiệp
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác tại các vị trí - lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên sau:
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA, CFA candidate (level 2 trở lên)

Thu nhập: Từ 8 – 14 triệu/tháng tùy theo năng lực 

CHÍNH SÁCH CHUNG:

• Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.
• Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo Quy định của Công ty.

HẠN NỘP HỒ SƠ: Trước ngày 20/6/2013.

• Gửi hồ sơ qua Email: ứng viên gửi CV vào địa chỉ email tuyendung@anvien.vn (CV ghi rõ vị trí ứng tuyển kèm theo ảnh chụp 3x4 mới nhất)
• Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng Nhân sự
Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu
15 AV phố Hồ Xuân Hương - P. Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
• Lưu ý: Công ty chỉ liên hệ phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ.

Ban tuyển dụng của Truyền hình An Viên

Bình luận(0)