Cơm tấm Kiều Giang vi phạm VSATTP

Cập nhật thông tin, hình ảnh, diễn biến vụ việc quán cơm tấm Kiều Giang vi phạm VSATTP; Chi tiết những sai phạm về ATTP của quán cơm tấm Kiều Giang; Kết luận về việc quán cơm tấm Kiều Giang dùng chất lạ chế biến thực phẩm.