Đừng để ngộ nhận việc tu hành

Đừng để ngộ nhận việc tu hành

Có nhiều người nghèo vì mặc cảm mà không tiếp tục đi chùa, bởi họ không có tiền để ủng hộ các hoạt động của chùa.