Tây Nguyên năm 1971 nhìn từ máy bay Mỹ (2)

Tây Nguyên năm 1971 nhìn từ máy bay Mỹ (2)

(Kiến Thức) - Tây Nguyên năm 1971 là nơi tập trung rất nhiều khu căn cứ quân sự lớn của Mỹ như căn cứ Tân Cảnh, căn cứ Holloway hay căn cứ LZ Oassis...