Giải mãi tinh hoa quyền thuyền Nam Thiếu Lâm

Giải mãi tinh hoa quyền thuyền Nam Thiếu Lâm

(Kiến Thức) - Tương truyền, quyền thuyền xuất hiện từ khi Việt vương Câu Tiễn tập thủy chiến và tồn tại bền bỉ với lịch sử lâu đời tới ngày nay.