Khiếp đảm xem lỗ đen "chén sạch" một ngôi sao

Khiếp đảm xem lỗ đen "chén sạch" một ngôi sao

Khi dịch chuyển quá gần cái miệng khổng lồ của lỗ đen, ngôi sao bị xé vụn thành tro bụi bởi lực hút quá lớn. Bữa ăn diễn ra trong 10 năm trước khi ngôi sao hoàn toàn biến mất.