Giáo sư Nguyễn Xiển - một người Vinh lỗi lạc

Giáo sư Nguyễn Xiển - một người Vinh lỗi lạc

Giáo sư Nguyễn Xiển (1907 – 1997) là 'một trí thức yêu nước, yêu dân chủ và tiến bộ' như ông từng xác nhận. Ông đến với Cách mạng như một lẽ tự nhiên của một người yêu nước và vì kính trọng, tin tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.