Hy hữu: Chim cú Harry Potter hành nghề ở... Anh

Hy hữu: Chim cú Harry Potter hành nghề ở... Anh

Các nhân viên của bưu điện bắc Yorkshire (Anh), thuộc Trung tâm bảo tồn cú Kirkleatham, đã dùng cú để chuyển thư hệt như trong truyện Harry Potter. "Chộp" khoảnh khắc...