Tên gọi Đồng Nai có ý nghĩa gì?

Tên gọi Đồng Nai có ý nghĩa gì?

Lối đặt tên địa danh gắn dạng địa hình với tên thú rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là tại Nam Bộ. Các nhà nho xưa khi dịch địa danh Đồng Nai sang chữ Hán cũng đã dùng từ Lộc Dã...