FPT Online báo lãi quý 3 đi ngang ở mức 43 tỷ đồng

Lãi ròng quý 3 của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, FOC) đi ngang so với cùng kỳ.
 
 
 

Doanh thu quý 3 của FOC giảm 8% về còn gần 131 tỷ đồng nhưng với giá vốn giảm mạnh 27% giúp lợi nhuận gộp tăng 5% lên hơn 89 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 42% còn hơn 5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh và chiếm hơn 6 tỷ đồng. FOC không công bố thuyết minh của khoản chi phí đột biến này.
Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm nhưng sau cùng lãi ròng của FOC giảm nhẹ 1% ở mức 43 tỷ đồng. 
Luỹ kế 9 tháng, FOC ghi nhận gần 410 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 145 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 13% và 14% so với cùng kỳ.
FPT Online bao lai quy 3 di ngang o muc 43 ty dong
 FOC báo lãi ròng trong quý 3 đi ngang.
Tổng tài sản của FOC tại ngày cuối quý 3 giảm 27% so với đầu năm, còn gần 820 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 45% so với đầu năm, còn hơn 314 tỷ đồng. Đầu tư tài chính và các khoản phải thu ngắn hạn cũng đều giảm, lần lượt giảm 13% và 3%.
Công ty không ghi nhận dư nợ vay tổ chức tín dụng. Nợ phải trả ở thời điểm cuối quý 3 đều là các khoản ngắn hạn, giảm 27% so với đầu năm, còn gần 227 tỷ đồng.
Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 48% so với cùng kỳ năm trước do Công ty tăng chi cho các khoản phải trả.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)