Vinh danh trí thức 2022: Ông Đặng Văn Xướng

Ông Đặng Văn Xướng là Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An.

Vinh danh tri thuc 2022: Ong Dang Van Xuong
 

Ngày, tháng, năm sinh:17/01/1958. 

Thành tích đạt được 

Đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia có trách nhiệm, có chất lượng và hiệu quả trong các hoạt động: xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng, giám sát tối cao của Quốc hội, xứng đáng là người đại diện và được cử tri, nhân dân tín nhiệm.

Tham gia thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Long An”, đã tổ chức thực hiện rất thành công trên thực tế thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trong đó có các chính sách đào tạo, thu hút, phát huy nhân tài trong và ngoài tỉnh; chính sách hỗ trợ việc nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các mô hình khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ người dân, hợp tác xã ứng dụng tiến bộ KHKT trong nuôi trồng thủy sản v.v…

Tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh ban hành Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư  và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2012 - 2016, 2017-2021 và hằng năm trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện rất nghiêm túc trên thực tế, từ đó đã đưa các hoạt động của hội ( về xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý…) ngày càng khởi sắc, thực chất và hiệu quả;Trong đây có việc thí điểm, từng bước nhân rộng mô hình “Trung tâm pháp luật cộng đồng ở cơ sở” được TW Hội Luật gia khảo sát, chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình.

Tham gia nhiều hoạt động giám sát và phản biện xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2000.

-  Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng năm 2018.

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)