Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Thông tin, hình ảnh cập nhật nhanh nhất sự kiện Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tại Hà Nội diễn ra từ ngày 7/5. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII dự kiến sẽ họp bàn rất nhiều nội dung quan trọng liên quan tới tổ chức cán bộ. Diễn biến Hội nghị Trung ương 7 sẽ thế nào?