Bê bối Sunshine Group

Điểm những bê bối của Sunshine Group trong bất động sản, những công trình của tập đoàn Sunshine sai phạm những gì?