Thông báo giải thể Quỹ Thành Viên Việt Nhật

(Kiến Thức) - Quỹ Thành Viên Việt Nhật đã được giải thể sau khi hết thời hạn hoạt động.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT xin trân trọng thông báo Quỹ Thành Viên Việt Nhật đã hoàn thành nghĩa vụ báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc giải thể Quỹ khi hết thời hạn hoạt động. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án giải thể và thanh lý tài sản của Quỹ do Đại Hội Thành Viên của Quỹ thông qua theo Công văn số 149/UBCK-QLQ ngày 12/01/2016”.
pv

Bình luận(0)