Báo cáo tài chính của Cty CP Đầu tư truyền hình trung thực

(Kiến Thức) - Một đơn vị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán khẳng định, báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP Đầu tư truyền hình là trung thực và hợp lý.

Theo đó, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế khẳng định, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty CP Đầu tư truyền hình đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

 

Báo cáo phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế đã kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 được lập ngày 18/3/2013 của Công ty CP Đầu tư truyền hình.

"Nhà đầu tư có thể tham khảo toàn văn BCTC tại website chính thức: http://www.daututruyenhinh.vn/

PV

Bình luận(0)