Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

(Kiến Thức) - Liên hiệp Hội Việt Nam là cơ quan đại diện cho giới trí thức và khoa học công nghệ của Việt  Nam thực hiện các chức năng quan trọng như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...