Diễn đàn công tác vận động tri thức của Liên hiệp Hội Việt Nam

Diễn đàn công tác vận động tri thức của Liên hiệp Hội Việt Nam

(Kiến Thức) - Hiện nay, Ban Tuyên giáo TW đang chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW.