Vua chúa Việt ngày xưa ăn Tết thế nào?

Vua chúa Việt ngày xưa ăn Tết thế nào?

Qua những tư liệu lịch sử, Tết của vua chúa xưa thường không nặng về hưởng thụ vật chất mà luôn hướng tới lễ nghi và truyền thống văn hóa của dân tộc.