Người đầu tiên được dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu là ai?

Người đầu tiên được dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu là ai?

Nguyễn Trực - trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên bia tiến sĩ - có học vấn uyên thâm, kiến thức sâu rộng, giữ nhiều chức vụ quan trọng nhưng luôn tuân theo đạo lý "tôi hiền".