Bình yên làng cổ Hùng Lô

Bình yên làng cổ Hùng Lô

Vùng đất Hùng Lô cũng từ đó ngày một đông dân cư, truyền đời làm ăn phát đạt. Từ đó, nhân dân đã lập miếu thờ Vua Hùng.