Độc đáo giếng làng hơn 350 tuổi

Độc đáo giếng làng hơn 350 tuổi

Giếng làng là hồn cốt của quê hương. Người dân làng Đông Trung, xã Đông Sơn (Đô Lương) vẫn luôn tự hào về giếng Thang quê mình đã hơn 350 tuổi.